2018-03-12

Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat

Cel organizacji praktyk, stażu i wolontariatu

Praktyki studenckie, staże i wolontariat mają na celu przełożenie wysiłku młodych ludzi zarówno na korzyści dla ministerstwa, jak i na zdobyte doświadczenia zawodowe dla osób z nami współpracujących.

 

Oferujemy zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w ministerstwie odpowiedzialnym m.in. za zarządzanie środkami unijnymi. Nasze praktyki, staże, czy wolontariat to także sposobność do przyjrzenia się od środka pracy dużego nowoczesnego urzędu.

 

Głównym celem praktyki, stażu lub wolontariatu jest wsparcie danej komórki organizacyjnej ministerstwa w realizacji zadań określonych w umowie, bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej - praktykanta/stażystę/wolontariusza - dziedziny.

 

Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.

Zasady rekrutacji na staż/praktyki/wolontariat

Praktyki, staże i wolontariat realizowane są w MPiT przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania komórki.

 

Uwaga

Osoby zainteresowane współpracą z ministerstwem mogą składać podania drogą elektroniczną w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie, które dana komórka organizacyjna ministerstwa zamieszcza na stronie internetowej. 

Formalności

Osoba, która uzyskała zgodę danej komórki organizacyjnej na realizację praktyki/stażu/wolontariatu przed podjęciem współpracy z ministerstwem, musi dopełnić wszelkich formalności z Biurem Dyrektora Generalnego ministerstwa.

Praktyki

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Uwaga

Propozycje wszystkich praktyk publikujemy na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem której studenci mogą przesłać swoją aplikację.

Terminy praktyk podane w ogłoszeniu zazwyczaj można zmienić, dostosowując je do możliwości obu stron.

 

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii można uzyskać podnumerami telefonu 22 262 92 83 lub 22 262 99 49

 

Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów wszystkich lat studiów.

Po wyborze osoby na praktykę, pomiędzy studentem a ministerstwem (reprezentowanym przez dyrektora Biura Dyrektora Genralnego) zawierana jest umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy. Zazwyczaj pomiędzy ministerstwem a uczelnią zawierana jest też umowa/porozumienie. Jeżeli taka umowa/porozumienie nie jest konieczna, praktykant powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem.

 

Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej, do której został przyjęty. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji biura/departamentu.

Biuro Dyrekotra Generalnego wydaje studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej przez studenta listy obecności, poświadczonej przez jego opiekuna lub dyrektora komórki organizacyjnej, w której odbywała się praktyka. Opinię na temat pracy może wydać praktykantowi jego opiekun.

Staże absolwenckie

Staże organizowane w ministerstwie realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

 • urzędy pracy, 
 • fundacje i inne instytucje wspierające m.in. osoby niepełnosprawne,
 • uczelnie.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, ministerstwa i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla bezrobotnego stażysty.

 

Stażysta pracuje w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 22 262 92 83 lub 22 262 99 49

 

Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą aplikować na ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej lub za pośrednictwem instytucji finansującej staż.

Wolontariat

Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem, a wolontariuszem.

 

Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem, a wolontariuszem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 22 262 92 83 lub 22 262 99 49

 

Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą aplikować na ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach staży/praktyk/wolontariatu organizowanych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
  z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:

  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z  2009 r. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) lub:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to jest na podstawie zgody osób ubiegających się o staż/praktykę/wolontariat)  lub:
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest w sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy stażu/praktyki/wolontariatu.
   
 4. Pani/Pana dane:

  - jako kandydata do odbycia stażu/praktyki/wolontariatu, będą przetwarzane w  celu rekrutacji na staż/praktykę/wolontariat;
  - jako stażysty/praktykanta/wolontariusza będą przetwarzane w związku z odbywanym stażem/praktyką/wolontariatem w celu realizacji zadań określonych w umowie.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Ministerstwem w ramach praktyk/staży/wolontariatu tj. w szczególności szkoły, uczelnie wyższe, urzędy i zakłady pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji lub odbycia stażu/praktyki/wolontariatu.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się